ROS og beredskapsplanlegging for skoler og barnehager


Kurset gir deltakerne grunnleggende kompetanse i risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging som kan benyttes for skole og barnehage-sektoren.

Kursnr.:
1657
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Skoler og barnehager har i det siste tiåret i økende grad blitt rammet av uønskede hendelser og kriser. I USA har skoleskyting blitt rutine, men også i våre naboland har skolebarn blitt utsatt for pågående livstruende vold med fatale følger. I Norge har vi i de siste årene hatt flere store 'stille' kriser og hendelser – hvor omfattende overgrep og voldtekt mot barn har blitt oppdaget. Skoler er også gjenstand for et økende antall bombe- og terrortrusler, selv om disse ofte viser seg være fiktive/falske. Etter 22. juli-hendelsen på Utøya har vi i Norge fått en tragisk erfaring og læring: også barn og ungdom er terrormål. Fra 2015 omfatter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14 en plikt for barnehage- og skoleeier til å vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser og planlegge beredskapen basert på risikobildet. I tillegg til trusler fra tilsiktede handlinger, er skoler og barnehager også utsatt for andre typer farer - fra naturkatastrofer, branner, nærliggende industrier, ulykker til og fra skolen/barnehagen, og ulykker og skader i løpet av skole/barnehagedagen. Det er derfor viktig at skoler og barnehagers ledelse og administrasjon avdekker egen risiko og sårbarhet, implementerer tiltak for å redusere eller eliminere risiko og sårbarhet og samtidig dimensjonerer beredskapen for å kunne håndtere uønskede hendelser og kriser.

Målgruppe

Den primære målgruppen er administrativt personell i skoler og barnehager. Andre med ansvar for HMS og beredskap innenfor skole- og barnehagesektoren vil også kunne ha utbytte av kurset.

Mål for kurset

Etter kurset skal deltakerne kunne utføre enkle ROS-analyser, ha forståelse for ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer innenfor skole- og barnehagesektoren, samt hvordan utarbeide planer for tiltak, oppfølging og beredskap for å redusere, eliminere og akseptere risiko og sårbarhet.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper av deltakerne før kurset gjennomføres. Noen leselekser/forstudier vil bli gitt i forkanten av kurset. Dette vil bli sendt ut i e-post, eventuelt lagt inn på læringsportalen Docebo.

Faglig kursinnhold

Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kompetanse i risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging som kan benyttes for skole og barnehage-sektoren. Kurset vil gi en innføring i ROS-metodikk og hvordan lage ROS-analyser, samt hvordan bruke ROS-analysene som grunnlag for å utarbeide en god beredskapsplan. Kurset vil også berøre ulike utfordringer og risikoområder for skoler og barnehager.

Kurset inneholder blant annet:

  • Nasjonale føringer for beredskap i skoler og barnehager
  • Innføring i ROS-metodikk og utvikling av risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Skoleskyting – et nytt scenario i Nasjonalt Risikobilde
  • Ny nasjonal prosedyre for Pågående livstruende vold (PLIVO)
  • Håndtering av restrisiko og utarbeidelse av beredskapsplaner
  • Hvordan varsle ved hendelser og trusler
  • Hvordan kommunisere til egne ansatte og barn under og etter en krise
  • Hvordan håndtere sosiale medier som trusselkanal
  • Risikovurderinger og sikkerhet ved barns lek
  • Hvordan øve beredskapen: noen tips på veien videre

Generelt

Kurset begynner med frammøte til lunsj mandag 14. november kl. 12:00, og avsluttes med lunsj onsdag 16. november kl. 12:00. Kursavgiften på kr 3.600,- inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Cecilie Fleming.