ROS og beredskap ved etablering og drift av asylmottak


Dette kurset gir kunnskap om hvordan forvalte risiko, sikkerhet og sårbarheter i mottak og i kommunen, som følge av etablering og drift av asylmottak, samt hvordan man kan dimensjonere beredskapen deretter.

Kursnr.:
1648
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Høsten 2015 var vi vitne til den største migrasjons- og asylstrømmen til Norge og Skandinavia noensinne. I midten av november ankom det så mange som 2500 asylsøkere og migranter til Norge per uke. Dette satte et betydelig press på eksisterende asylmottak og krevde etablering av mange akuttinnkvarteringsplasser. I perioden august 2015 til juni 2016 brukte UDI nærmere 1,6 milliarder kroner på akuttinnkvartering, blant annet i hoteller, konferansesentre og på campingplasser. Kommuner fikk beskjed om å bosette asylsøkere og åpne mottak. Private aktører har vært essensiell i å møte innkvarteringsbehovet. Selv om antallet asylsøkere har blitt redusert betraktelig i 2016, er det fremdeles behov for innkvartering av asylsøkere. UDI lyser jevnlig ut mottaksavtaler. Det er derfor et kontinuerlig behov for kursing og opplæring om etablering av asylmottak. Ikke minst er det viktig for kommuner og driftsoperatører av mottak å få mer kunnskaper om hvordan forvalte risiko, sikkerhet og sårbarheter i mottak og i kommunen som følge av etablering og drift av mottak, samt dimensjonere beredskapen deretter. 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er kommunale og private aktører og ansatte som skal opprette, drifte eller samarbeide med asylmottak. Andre med ansvar for HMS og beredskap i kommuner og hos driftsoperatører vil også ha utbytte av kurset.

Mål for kurset

Etter kurset skal deltakerne: ha kjennskap til relevante bestemmelser, standarder, retningslinjer og sektorlovverk, inkludert Utlendingsloven; forstå de ulike aktørenes roller og ansvar i mottaksprosessen (fra ankomst til bosetting/avreise og eventuelt integrering); få innsyn i "best practice" og utfordringer ved etablering og drift av mottak; forstå de vanligste risiko-, sikkerhet,- og sårbarhetsfaktorene; ha innsyn i hvordan forebygge uønskede hendelser ved etablering og drift av mottak; og få kjennskap til hvordan utvikle ROS-analyser og beredskapsplaner for mottak.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper av deltakerne før kurset gjennomføres. Noen leselekser/forstudier vil bli gitt i forkanten av kurset. Dette vil bli sendt ut i e-post og lagt inn på læringsportalen Docebo.

Faglig kursinnhold

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs. Dette kurset vil ha variert undervisningsform med bruk av foredrag, gruppearbeid og diskusjonsoppgaver. Vi gjør deltakerne oppmerksomme på at det kan legges opp til foredrag, gruppearbeid, ekskursjoner og lignende på ettermiddag- og kveldstid. Dette er en obligatorisk del av kursets innhold.

Kurset inneholder blant annet:

 • Dagens asylsituasjon og prognoser for fremtiden
 • Begrepsavklaring og rammeverk for mottak
 • Prosess: fra ankomst til bosetting/avreise og integrering
 • SPHERE-standarden og norske lover/regler og retningslinjer
 • Utfordringer og risikofaktorer ved etablering av asylmottak
 • Innføring i ROS-metodikk og utvikling av risiko- og sårbarhetsanalyser for mottak
 • Utvikling av beredskapsplaner for mottak
 • Hvordan behandle sårbare grupper: beskyttelse og sikkerhet
 • Boforhold: fysiske og kulturelle behov
 • Informasjon og kommunikasjon internt og eksternt
 • Sektoransvar og kommunens plikter
 • Drift av private vs offentlige mottak – lære av erfaringer
 • Samarbeid med politiet
 • Besøke et ordinært statlig asylmottak

Generelt

Kursavgiften er kr 3.600,- inkl. alle måltider, overnatting, og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00. Øvrige spørsmål kan rettes til kursleder Cecilie Fleming.