Beredskap for pandemier og alvorlige smittsomme sykdommer


God beredskap og håndtering kan forhindre en epidemi fra å bli en pandemi med katastrofale følger. Rask og målrettet håndtering av smittsomme sykdomsutbrudd bygger ikke kun på beredskapsplaner, men også på velfungerende kommunikasjon, koordinering og samarbeid mellom helse- og omsorgsetater på ulike nivåer.

Kursnr.:
1851
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Dette kurset vil gi en oversikt over gjeldende lover, forskrifter, planer og veiledere; en innføring i metodikk for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser; belyse mekanismer som samordner og koordinerer beredskap og respons til alvorlige smittsomme sykdommer; og konkrete råd til hvordan personell i helse- og omsorgssektorer på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt ansatte i helseforetakene, kan utarbeide beredskapsplaner for pandemier. 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er representanter for helse- og omsorgssektorene på kommunalt – og fylkesnivå, inkludert politisk og administrativ ledelse, kommuneleger og fastleger. Andre grupper som jobber med helseberedskap og håndtering av helsekriser, både i overordnede og underliggende etater, helseforetak og departementer vil også kunne dra nytte av dette kurset.

Mål for kurset

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har nylig publisert en rekke nye helseberedskapsplaner og veiledere. Hensikten med dette kurset er å gi ansatte i helse- og omsorgssektoren bedre kjennskap til de nye planene og veilederne som verktøy for egen virksomhets helseberedskap. Dette kurset vil også gi deltakerne bedre forutsetninger for å utvikle, planlegge og øve beredskap for pandemier og alvorlige smittsomme sykdomsutbrudd, samt kunne samvirke, koordinere og håndtere fremtidige epidemi- og pandemiutbrudd.

Dette kurset skal gi deltakerne et overordnet bilde av nasjonal helseberedskapsplanlegging- og krisehåndtering, men også vise hvordan deltakernes egne virksomheter er brikker i en helhet. Etter kurset skal deltakerne:

  • ha oversikt over gjeldende rett innen helseberedskap,
  • forstå hvordan helse- og omsorgssektoren på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå skal samarbeide og koordinere ved alvorlige pandemiske utbrudd,
  • kunne utføre enkle ROS-analyser av pandemi-utbrudd,
  • utvikle pandemiplaner og helseberedskapsplaner for egne virksomheter.

Forkunnskaper

Deltakerne vil få tilsendt 'leselekser'/forstudier som forventes lest før kursstart.

Faglig kursinnhold

 Kurset inneholder følgende:

  • Gjeldende rett, slik som lover, forskrifter, veiledere og planer,
  • Sentrale elementer av Nasjonal helseberedskapslov og helseberedskapsplan,
  • Innføring i nye veiledere og planer,
  • Innføring i ROS-metodikk,
  • Hvordan utvikle helseberedskapsplan for egen virksomhet,
  • Mekanismer for samordning, koordinering og rapportering.

Generelt

Kurset vil søke godkjennelse for av Den Norske Legeforening. Kurset godkjennes med 20 valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin. Kurset godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin.

NUSB utsteder kursbevis til deltakere som har fulgt minst 80 prosent av kursprogrammet.

Kursavgiften er kr. 3600,- eks. mva. og inkluderer kost, losji og kursmateriell.

Kurset varer i to dager med oppstart kl. 09:30 første dag og avslutning kl. 16:15 på dag 2. Det må påregnes undervisning på ettermiddag og kveldstid.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller kursleder Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no)