Høring - utvidelse av bunkringsanlegg for LNG på Polarbase, Hammerfest

Barents Naturgass AS planlegger å utvide LNG (Liquefied Natural Gas) anlegget ved Polarbase, Rypefjord, Hammerfest kommune.

Utvidelsen består i to vertikalt monterte tanker for LNG, hver på 500 m3. Anlegget benyttes som bunkringsanlegg for gassdrevne fartøy samt at det leverer lavtrykksgass til forbruker på basen. De to nye tankene monteres i tilknytning til eksisterende anlegg og vil inngå driftsmessig i dette.

Tiltaket/endringen krever samtykke etter § 17 i forskrift 8.juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Søknad om samtykke sendes på høring til berørte myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn. Søknad med tilhørende vedlegg ligger under høringsdokumenter nederst i denne artikkelen.

Utvidelsen av anlegget har dessuten plikter etter forskrift 19. desember 2014 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover (SKU), med DSB som ansvarlig myndighet. Ansvarlig myndighet skal, i forbindelse med behandling av søknaden, ta stilling til om tiltaket kan få vesentlige virkninger, jf. SKU vedlegg III. Tiltakshavers vurdering av hvorvidt tiltaket kan få vesentlige virkninger er vedlagt søknaden.

DSB ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes per e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 10.02.2017. Innspill merkes med saksnummer 16/2424/CATR.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter brann- og eksplosjonsvernloven § 24.

Høringsdokumenter


Søknad
Risikoanalyse
Naboinformasjon
KU-vurdering
Hensynssoner
Byggetillatelse
Arealdisponeringsplan

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.