Høring: utvidelse av eksisterende biogassanlegg på Fiborgtangen i Levanger kommune

Biokraft AS planlegger å utvide virksomhetens produksjonsanlegg for flytende biogass (LBG) på Fiborgtangen, gnr./bnr. 34/255 i Levanger kommune.

Den planlagte utvidelsen av anlegget består i etablering av nye anleggsdeler for produksjon, oppgradering og flytendegjøring av biogass. Utvidelsen medfører en dobling av anleggets produksjonskapasitet.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares ved anlegget (350 m3 LBG), er virksomheten omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Virksomheten er meldepliktig.

Den planlagte utvidelsen vurderes å medføre en vesentlig endring i risikoen for uønskede hendelser ved anlegget. Biokraft AS er derfor pliktige til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 tredje ledd før bygging av de nye anleggsdelene påbegynnes.

DSB mottok siste utgave av søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 28.05.2020. Samtykkesøknad med vedlegg er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 03.07.2020. Innspill bes merket med saksnr. 2019/3460.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Vedlegg


Søknadstekst (889,1KB)
Risikovurdering (20,8MB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.