Høring av forslag til brann- og redningsvesenforskrift

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) på høring.

Forslaget til forskrift skal erstatte gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (kalt dimensjoneringsforskriften).

Revideringen av forskriften har vært et ønske fra både fagmiljøet og DSB siden Brannstudien, og er et av de viktigste grepene vi gjør for å nå målet om enda bedre brann- og redningsvesen. Forslaget innebærer på den ene siden en modernisering og forenkling av dagens forskrift, men innebærer også noen større grep som skal bidra til å utvikle brann- og redningsvesenene ytterligere.

De fleste av de dimensjonerende kravene fra dagens forskrift videreføres, et ønske som har vært tydelig fra brann- og redningsvesenene selv. DSB har likevel gjort en del justeringer og presiseringer for å gi kommunene økt fleksibilitet, slik at analyser og planer i større grad kan være førende for organisering, bemanning og utrustning.

I forslaget om ledelse i brann- og redningsvesenet er bestemmelsen delvis ny. Kommunen skal sørge for at lederen av brann- og redningsvesenet ivaretar systematisk styring av brann- og redningsvesenets oppgaver. Funksjonskrav til lederen av brann- og redningsvesenet er inntatt i en liste fra a til h. Funksjonskravene er av overordnet karakter og er ment å dekke de mest sentrale oppgavene, i tillegg til at formuleringene vil ivareta en fremtidig utvikling. Oppramsingen av funksjonskravene er ikke uttømmende.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 15. januar 2021.

>> Les og gi kommentarer til ny brann- og redningsvesenforskrift i DSBs høringssystem 

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.