Høring – Søknad om samtykke til oppbevaring av kontainere med LNG (Flytende naturgass) ved Kristansund Base AS, Averøy kommune

Kristiansund Base AS har søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om samtykke til å oppbevare maksimalt 9 stk. kontainere med LNG ved baseområde på Hestvikholmen, Averøy kommune.

Hver kontainer inneholder maksimalt 20 tonn LNG. Tillatt lagret mengde er derfor 180 tonn LNG. Kontainerne vil transporteres videre fra basen til Skretting AS for forsyning til virksomhetens forbruksanlegg.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig §6.

Som storulykkevirksomhet er Kristansund Base AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok oppdatert søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 12.08.2019.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 16.12.2019. Innspill bes merket med saksnr. 2019/4129.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Samtykkesøknad med vedlegg
>> Søknad om samtykke
>> Arealdispneringsplan
>> Risikovurdering - Safetec
>> Beskrivelse av risikokonturer - Safetec

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.