Høring – nytt absolutteringsanlegg for etanol ved Borregaard, Sarpsborg

Borregaard AS planlegger etablering av nytt anlegg for produksjon av vannfri etanol ved deres fabrikkanlegg i Sarpsborg kommune.

Dagens prosess for fjerning av vann fra etanol skjer ved azeotrop destillasjon. Det omsøkte tiltaket innebærer å erstatte eksisterende prosess for fjerning av vann med ny tørketeknologi i destillasjonstrinnet. Den totale mengden produsert etanol vil være uendret, men det omsøkte tiltaket vil medføre økt destillasjonsaktivitet.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av § 9 i forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Som storulykkevirksomhet er Borregaard pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 09.10.2017. Samtykkesøknad med relevante vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 06.02.2018. Innspill merkes med saksnummer 17/8561.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretning om vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer

Høringsdokumenter


Søknad om samtykke
Risikoanalyse
Situasjonsplan
Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.