Høring - søknad om samtykke til endring av forbruksanlegg for LNG

Barents NaturGass AS planlegger å utvide virksomhetens forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) på Burøya, gnr./bnr. 138/4632 i Bodø kommune.

Den planlagte utvidelsen av anlegget består i at antall fordampere økes fra to til fire samt at rørledning for gasstilførsel til ny kunde kobles til eksisterende distribusjonsnett. Økningen i leveranse av gass medfører hyppigere fylling av tank i forhold til dagens driftssituasjon.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares ved anlegget (127 m3 LNG), er virksomheten omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Virksomheten er meldepliktig.

Den planlagte utvidelsen medfører en vesentlig endring ved anlegget. Barents NaturGass AS er derfor pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 tredje ledd før endringene gjennomføres.

DSB mottok siste utgave av søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 21.04.2020. Samtykkesøknad samt risikovurdering og figur som viser anlegget etter utvidelsen er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 10.07.2020. Innspill bes merket med saksnr. 2019/3332.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Vedlegg


Samtykkesøknad datert 2020-04-21.pdf (3,8MB)
Vedlegg 4 – Kvantitativ 2D risikoanalyse for utvidet anlegg av DNV-GL.pdf (3,3MB)
Vedlegg 7 – Modell av Bodø LNG anlegg.pdf (606,8KB)
Vedlegg 12 – 3D spredningsanalyse mot Burøyveien av Gexcon.pdf (2,9MB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.