Styrker Sivilforsvaret med sju nye distriktssjefer

DSB ansetter sju nye distriktssjefer i Sivilforsvaret i 2021. Distriktssjefene skal bidra til å modernisere Sivilforsvaret, og sørge for at vi leverer på vårt viktigste samfunnsoppdrag: Å beskytte befolkningen.

Foto: Espen Bakketun / FIG Høyanger

DSB ansetter sju nye distriktssjefer i Sivilforsvaret i 2021. Distriktssjefene skal bidra til å modernisere Sivilforsvaret, og sørge for at vi leverer på vårt viktigste samfunnsoppdrag: Å beskytte befolkningen.

 

Sivilforsvaret er statens forsterkningsressurs over hele landet. Ved ulykker, flom, skred, brann, pandemi og andre hendelser, bistår Sivilforsvaret nød- og beredskapsetatene. I store kriser og krig har Sivilforsvaret oppgaver knyttet til varsling, tilfluktsrom, evakuering og beskyttelse av befolkningen.

Vi trenger distriktssjefer som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring
Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB

Sammen er vi forberedt

Sivilforsvaret er en del av DSB. Distriktssjefen må kjenne lokalmiljøet og regionen godt, og samarbeide tett med nødetater, kommuner, statsforvaltere og andre aktører i området.  

Sivilforsvaret er inndelt i 20 distrikter, som hvert ledes av en distriktssjef. Sivilforsvaret har en styrke på til sammen 8000 tjenestepliktige kvinner og menn.

I regjeringens melding til Stortinget, Samfunnssikkerhet i en usikker verden, er det slått fast at strukturen med 20 distrikter videreføres.

Nå ser jeg fram til å få på plass faste ledere for alle distriktene, slik at vi sammen og som lag kan bygge fremtidens sivilforsvar
Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB

Rustes for utfordringene som kommer

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Sivilforsvaret er en etterspurt ressurs, og behovet vil neppe bli mindre i fremtiden.

Klimaendringene kan gi mer flom, skred, tørke og skogbrann, og Sivilforsvarets ansatte og tjenestepliktige skal være rustet og trent til å bidra der det er behov.

Samvirkeøvelse (Foto: Arild Ødegaard, DSB)

En vanlig dag på jobben?

Distriktssjefene rapporterer i det daglige til Sjef Sivilforsvaret, og inngår i den nasjonale ledergruppen. Det er stort spenn i arbeidsoppgavene; fra planlegging og utredning, til operativ innsats og øvelser.

For distriktssjefene gjelder det å planlegge når man kan, og trå til når man må. Når situasjonen krever det, må alle kvinner og menn til pumpene, også distriktssjefen.
Sigurd Heier, fungerende Sjef Sivilforsvaret

Øvelser og trening, både alene og med samarbeidspartnere, er en viktig del av hverdagen i et sivilforsvarsdistrikt. Distriktene har også mengder av utstyr som skal etterses og vedlikeholdes; pumper, slanger, aggregater, kjøretøy og telt.

Sjefen må bidra både med det praktiske og med strategisk videreutvikling av øvelser, trening, kapasiteter og samarbeidsrelasjoner. Under øvelser og innsatser er distriktssjefen ansvarlig for å ivareta sikkerheten til både ansatte og tjenestepliktige.

Arbeidsdagene er varierte og styres mye av hvilke hendelser som skjer. Hvordan en vanlig dag på jobben ser ut er ikke så godt å forutsi – bortsett fra at du har med deg kompetente medarbeidere og tjenestepliktige, og store muligheter for å bidra til økt samfunnssikkerhet i ditt distrikt.
Sigurd Heier, fungerende Sjef Sivilforsvaret

Som distriktssjef i Sivilforsvaret, må du også være klar for sivil innsats sammen med ansatte og tjenestepliktige hvis Norge skulle rammes av alvorlig krise eller krig.

Øvelse Barents Rescue 2019. Foto: Ståle Knutsen

Vil du bli med på laget?

Mariann Svanes har siden september 2013 vært distriktssjef i Rogaland. Før hun begynte i Sivilforsvaret og DSB, jobbet Mariann mange år med ledelse, innovasjon og utvikling i helsevesenet. Mariann er utdannet sykepleier.
Distriktssjef i Aust-Agder er Dag Svindseth. Han begynte i oktober i fjor, og kom da fra stillingen som brannsjef i Østre Agder brannvesen. Dag har 18 års operativ erfaring fra Forsvaret, og ledererfaring fra inn- og utland.
Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum i Østre Toten driver utdanning og kurs, og har oppgaver knyttet til logistikk og personellforvaltning. Senteret ledes av Nils Ole Balke, som er en viktig støttespiller og kollega for distriktssjefene.

De sju ledige stillingene som distriktssjef lyses ut etter følgende plan:

  • Vestfold – 18. mars
  • Buskerud – 18. mars
  • Hordaland – 18. mars
  • Nord-Trøndelag – 6. april
  • Vest-Agder – 6. april
  • Oppland – 20. juli
  • Møre og Romsdal – 20. juli

Stillingsannonsene publiseres på webcruiter

Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs, og lederne våre må være opptatt av samarbeid, utvikling og kvalitet. Jeg gleder meg til å utvide lederlaget i DSB med nye kolleger!
Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB