1 Installasjon


1 Installasjon

I henhold til plan- og bygningsloven kreves søknad og tillatelse for oppføring, endring eller reparasjon av alle bygningstekniske installasjoner, jfr pbl § 93. Det betyr at søknad om byggetillatelse for løfteinnretning som blir integrert i eller gir atkomst til byggverk, må sendes kommunen selv om løfteinnretningen som sådan skal behandles etter arbeidstilsynets regelverk. Dette vil f.eks gjelde en kran som er fundamentert på en bygnings vegg- eller takkonstruksjon. En kran med eget fundament uavhengig av bygning vil derimot ikke omfattes av søknadsplikten til kommunen.

Ansvarlig søker og ansvarlig utførende for installasjon av løfteinnretning skal ha dokumentert nødvendig heisteknisk kompetanse såvel elektrisk som mekanisk. Vedkommende må tilfredsstille forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk når det gjelder krav om teori og praksis for å kunne forestå installasjon av heis. Kompetanse på heisens mekaniske komponenter må være tilegnet gjennom allsidig praksis fra heisinstallasjonsvirksomhet.

Forskriften har bestemmelse om at det for trappeheis innenfor én boenhet kan brukes forenklet saksbehandling for installasjon og sikkerhetskontroll. For installasjon kan SAK § 7 annet ledd nr 13 legges til grunn, hvorved kommunen kan unnta mindre tiltak fra søknad eller melding. Kommunen kan sette vilkår for slike unntak. For enkle installasjoner vil CE-merking av den ferdige installasjon kunne være et slikt vilkår. Der gamle trappeheiser installeres på nytt (noe som er tilfelle med Rikstrygdeverkets heiser), vil et vilkår kunne være at det foreligger avtale om kontroll med et kontrollerende foretak med sentral godkjenning.

De tegninger/bilag som er nødvendige for lett å bedømme en installasjonsøknad for heis, omfatter normalt:

  • etasjeplan som viser anleggets plassering i bygningen

  • plan- og snitt-tegninger av sjakt, maskin- og skiverom som viser plasseringen av maskineri, apparatutrustning samt alle dører og luker

  • elektriske prinsippskjemaer for kraftforsyning og sikkerhetskretser

  • nødvendig heistekniske beregninger

Underlaget må være på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Se forøvrig bestemmelser om CE-merking, samsvarsvurdering og samsvarserklæring i forskriftens § 5-15 for løfteinnretninger og sikkerhetskomponenter for heis.