Tilsyn med storulykkevirksomheter i 2012

Forebygging av ulykker i virksomheter som håndterer farlige kjemikalier, er en viktig oppgave. Norske myndigheter har startet årets tilsyn med virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften. Forskriften beskriver tiltak for å forebygge ulykker og for å begrense konsekvensene dersom ulykker skulle inntreffe.

Publisert 26.04.2012 - 06:30 | Oppdatert 26.04.2012 - 07:35

Tilsynene gjennomføres av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil). Disse myndighetene forvalter storulykkeforskriften sammen og samarbeider gjennom Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS). Der utarbeides tema for storulykketilsynet og tilsynet med de ulike virksomhetene fordeles.

Hovedtema for årets tilsyn er styring av endringer. Myndighetene vil kontrollere om virksomhetene har prosedyrer eller rutiner for styring av endringer. Videre vil man se på om hva virksomhetene anser som vesentlige endringer og hvordan de sikrer at både tekniske og organisatoriske endringer blir tatt hensyn til. En viktig del av dette vil også være å se på hva slags endringer i virksomheten som utløser nye risikovurderinger. Grunnlaget for valg av dette temaet er flere alvorlige hendelser knyttet til at endringer ikke har vært godt nok fulgt opp. Dette er et viktig element i kravene til virksomhetens styringssystem, som ikke tidligere har blitt fulgt opp som eget tema.

De andre obligatoriske temaene for storulykketilsynet i 2012 er:

  • hvordan virksomheten sørger for en systematisk overvåkning og gjennomgang av HMS-systemet/ styringssystemet
  • hvordan virksomheter som er identifisert å ha mulig dominoeffekt samarbeider, og som alltid
  • oppfølging og tiltak etter forrige års tilsyn (uansett hvilken myndighet som gjorde tilsynet).


I 2012 vil det bli gjennomført tilsyn med i alt 108 melde- og rapportpliktige virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften.

>> Les mer om storulykketilsyn

Verktøy og hjelpemidler

Innmelding av farlig stoff

Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk på skjema til DSB via Altinn. Forskriftens §12 angir hvem som skal foreta innmeldingen – se også veiledningen til forskriften

Veiledning for innmelding av farlig stoff (PDF)

Slik fungerer meldesystemet 

Hjelp og brukerstøtte ID-Porten (hjelp med pålogging og rettigheter)

Meld inn farlig stoff via Altinn 

Spørsmål om selve innmeldingen rettes fortrinnsvis til melding.farlig.stoff@dsb.no

Mer om forskrift om farlige stoffer og innmeldingFor privatpersoner

For publikum

Hvis du er nabo til en virksomhet som er underlagt de strengeste kravene i storulykkeforskriften (§ 9), har du krav på en del informasjon fra virksomheten. Informasjonen skal gis uoppfordret av virksomheten minst hvert femte år.

Se alle