Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff

Temaveiledningen utdyper og forklarer forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff). Forskriftens § 4 definerer blant annet begrepene «farlig stoff» og «håndtering». Håndtering omfatter enhver omgang med farlig stoff, fra oppbevaring til bruk.

Publisert 12.05.2011 - 16:01 | Oppdatert 12.05.2011 - 13:53

Veiledningen gjelder for

  • Tankanlegg – atmosfæriske tanker
  • Tankanlegg – LPG og LNG
  • Oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods)
  • Tankanlegg – klor, svoveldioksid og ammoniakk

Hensikten med denne temaveiledningen er først og fremst å gi anvisninger på hvordan forskrift om håndtering av farlig stoff kan tilfredsstilles når det gjelder krav til prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, drift, endring, reparasjon, vedlikehold og kontroll av tankanlegg og stykkgodslager.

Temaveiledningen må brukes sammen med forskriften og tilhørende veiledning.

Med unntak av kapittel 4, er det gitt veiledning til den enkelte paragraf i forskriften. Veiledningens hovedinndeling for kapittel 1, 2 og 3 stemmer derfor overens med paragrafnumre i forskriften. Paragrafnumre er dessuten angitt i parentes. Det er ikke gitt utfyllende kommentarer til §§ 21-27 i forskriften.

Ved sammenfallende tekst, er det flere steder i kapittel 2 funnet hensiktsmessig kun å gjøre henvisninger til tilsvarende punkter i kapittel 1 for fullstendig tekst. Definisjoner som er felles for alle kapitlene fremkommer foran i temaveiledningen. 
 
Temaveiledningen legges til grunn ved bygging av nye tankanlegg og stykkgodslagre, og ved ombygging og større reparasjoner på eksisterende anlegg/lagre.

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff 


Virkeområde

Kapittel 1 omfatter stasjonære tankanlegg med atmosfæriske tanker i forbindelse med industrivirksomhet, i industri- og næringsparker samt i kystdepoter, og som benyttes for oppbevaring av flytende brannfarlig stoff. Omfatter oppbevaring over grunn eller i fjell. 

Kapittel 2 omfatter stasjonære tankanlegg med trykkbeholdere for LPG eller LNG, sett i forhold til:

  • Produksjons- og/eller distribusjonsanlegg (gassterminaler), hvor mottak og distribusjon av gassen foretas med tankbåt, tankkjøretøy, jernbanetankvogn eller gjennom rørledning.
  • Industrianlegg hvor virksomheten bruker noe av gassen til eget formål, mens resten leveres til andre forbrukssteder med tankbåt, tankkjøretøy eller gjennom et rørledningssystem.

Kapittel 3 omfatter oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods) i forbindelse med industrivirksomhet, engroshandel og detaljhandel. Omfatter oppbevaring både i friluft og i bygning. Brannfarlig stoff i denne sammenheng vil i hovedsak omfatte brannfarlige væsker, brannfarlige gasser og brannfarlige aerosoler. Omfatter ikke tilvirkning, behandling, omtapping eller bruk av brannfarlig stoff.

Kapittel 4 omfatter tankanlegg/beholdere for klor, svoveldioksid og ammoniakk, som det ikke har vært naturlig å omtale andre steder i temaveiledningen. 

Verktøy og hjelpemidler

Melding om farlig stoff

Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk via ID-porten til Altinn. Forskriftens §12 angir hvem som skal foreta innmeldingen – se også veiledningen til forskriften

Veiledning for innmelding av farlig stoff (PDF)

Meld inn farlig stoff via ID-porten til Altinn 

Slik fyller du ut et elektronisk skjema

Hjelp med pålogging og rettigheter? Kontakt ID-porten brukerstøtte

Spørsmål om innmeldingen rettes til melding.farlig.stoff@dsb.no

Mer om forskrift om farlige stoffer og innmelding