Nordisk kontroll av gassvarmeovner

Danske Sikkerhedsstyrelsen står i spissen for en felles nordisk innsats hvor sikkerheten ved gassvarmeovner med el-tilkobling skal undersøkes. Bakgrunnen for kontrollen er en risikovurdering.

Publisert 03.05.2012 - 14:23 | Oppdatert 03.05.2012 - 14:29

Gassvarmeovner med el-tilkobling er relativt nye på markedet, men kombinasjonen gass og elektrisitet i samme produkt gir en høyere risiko enn de tidligere kjente gassvarmeovnene uten el-tilkobling. Sikkerhedsstyrelsen har derfor satt i gang en større markedskontroll på området.

Myndighetene i Norge, Sverige, Finland og Danmark har nå startet uttak av ovner som skal kontrolleres.

– De testes for om de kan gi kullosforgiftning og om de kan gi elektrisk støt. Med et felles nordisk samarbeid kan vi utveksle erfaringer og få en bredere viten om gassvarmeovner, som er et relativt nytt produkt, forklarer Mette Cramon, kommunikasjonskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Myndighetene skal også kontrollere merkingen av ovnene, som ofte er mangelfull og kan indikere dårligere sikkerhet. Sikkerhedsstyrelsen forventer å ha resultatene av den felles nordiske overvåkingsinnsatsen i slutten av tredje kvartal.

5 gode råd om sikker bruk av gassvarmeovn:

  • Sørg for at regulatoren er satt riktig på
  • Rommet som varmes opp må minst være 15 m3 og skal ikke være et soverom
  • Overhold fabrikantens anvisninger om avstandskrav til brennbare gjenstander
  • Få gasslange, koblinger til slangen og regulator kontrollert minst hver 2. eller 3. år
  • Hvis slange og regulator er montert av fabrikanten, er dette en del av CE-merkingen for det sammensatte gassapparatet

Verktøy og hjelpemidler

Melding om farlig stoff

Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk via ID-porten til Altinn. Forskriftens §12 angir hvem som skal foreta innmeldingen – se også veiledningen til forskriften

Veiledning for innmelding av farlig stoff (PDF)

Meld inn farlig stoff via ID-porten til Altinn 

Slik fyller du ut et elektronisk skjema

Hjelp med pålogging og rettigheter? Kontakt ID-porten brukerstøtte

Spørsmål om innmeldingen rettes til melding.farlig.stoff@dsb.no

Mer om forskrift om farlige stoffer og innmelding