Etterlyser bedre samordning i Grenland

I Grenland er det behov for bedre samordning av planer og mer forpliktende deltagelse i felles øvelser. Det er hovedkonklusjonen i DSBs gjennomgang av varslingsberedskapen i Grenland.

Publisert 08.07.2010 - 08:34 | Oppdatert 08.07.2010 - 08:55

DSB har i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) foretatt en gjennomgang av varslingsberedskapen i Grenland. Rapporten konkluderer med at den enkelte aktør har rutiner og prosedyrer for varsling og informasjon, men at samordningen mellom aktørene burde vært bedre.

– I Grenland er det store beredskapsressurser i form av utstyr, mannskaper og kompetanse. Den enkelte virksomhet og etat ser ut til å ha relevante og øvede planer innenfor den enkeltes område. Planene er imidlertid ikke i tilstrekkelig grad avstemt mot hverandre. Det kan skape problemer ved hendelser som involverer flere aktører, og i verste fall skape problemer for håndteringen, sier avdelingsdirektør Torill F. Tandberg i DSB.  

I rapporten anbefales det at det etableres rutiner for utveksling og samkjøring av planene og for avklaring av hverandres forventninger.

– Med bedre samordning av planverk og ressurser vil man totalt være bedre rustet til å håndtere de store hendelsene som kan oppstå, sier Tandberg. 

Rapporten peker også på at øvelsene initiert av Katastrofeberedskapsrådet er basert på den enkeltes frivillighet og interesse.

– Felles øvelser er nødvendig for å teste at planene fungerer i praksis. En mer forpliktende deltagelse i planlegging og gjennomføring av felles øvelser vil bidra til økt kunnskap om hverandre. Dermed står man i fellesskap bedre rustet til å håndtere større hendelser, påpeker Tandberg.

DSB har foretatt gjennomgangen med bakgrunn i direktoratets myndighetsoppfølging av de store prosessanleggene i Grenland, koordineringsansvaret knyttet til storulykkeforskriften og ansvaret for koordineringen av tilsyn med aktiviteter, objekter og virksomheter med potensial for store ulykker.

>> Gjennomgang av varslingsberedskapen i Grenland (kortversjon pdf)

>> Gjennomgang av varslingsberedskapen i Grenland (fullversjon pdf)  

Verktøy og hjelpemidler

Melding om farlig stoff

Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk via ID-porten til Altinn. Forskriftens §12 angir hvem som skal foreta innmeldingen – se også veiledningen til forskriften

Veiledning for innmelding av farlig stoff (PDF)

Meld inn farlig stoff via ID-porten til Altinn 

Slik fyller du ut et elektronisk skjema

Hjelp med pålogging og rettigheter? Kontakt ID-porten brukerstøtte

Spørsmål om innmeldingen rettes til melding.farlig.stoff@dsb.no

Mer om forskrift om farlige stoffer og innmelding

Dokumenter