6 Opplæring og øvelser


6 Opplæring og øvelser

6.1 Generelt

Virksomheter med særlig risiko, herunder kraftforsyningen, må opprette en egen beredskap som er i stand til å ivareta de oppgaver som ikke kan forventes løst av det kommunale brannvesen, (jf. brann- og eksplosjonsvernlovens kap. 4).

Evnen til å håndtere større ulykker og skader må være så god at konsekvensene blir minst mulig. Dette søkes blant annet oppnådd ved opplæring og øvelser av personellet.

Realistiske øvelser vil øke personellets evne til å håndtere de oppgaver som kan oppstå i krisesituasjoner. Det er viktig at øvelsene gjentas regelmessig og at de bygger på erfaringer fra tidligere øvelser.

Det er arbeidsgivers ansvar å etablere og dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personell i røykdykkertjeneste, noe som i stor grad er avhengig av hvilke rutiner som er innført for anskaffelse, bruk og vedlikehold av verneutstyr og slokkemateriell, organisering av innsatsene og systematisk gjennomføring av opplæring og øvelser.

Innsats og redning ved brann i kraftforsyningsanlegg, særlig anlegg i fjell og under dagen, betinger spesiell røykdykkerinnsats. Dette er en tjeneste mindre brannvesen ofte har liten erfaring med, og som krever en høy beredskap hos kraftselskapet.

6.2 Opplæring

Ved alle kraftforsyningsanlegg i fjell og under dagen bør det finnes øremerket personell som skal fungere som kjentmenn til støtte for brannvesen ved innsats i anlegget. Det forutsettes at dette personellet har nødvendig røykdykkerkompetanse, det vises til publikasjonen ”Veileding for røykdykking og kjemikaliedykking”, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2003.

Alle ansatte i kraftforsyningen skal gis opplæring i førstehjelp og brannvern (jf. FOBTOT § 3-3).

Andre konsekvensreduserende tiltak kan være:

 • Personer som arbeider i kraftforsyningsanlegg i fjell eller under dagen gis i tillegg opplæring i bruk av fluktmasker/røykdykkerutstyr, slik at de kan drive selvredning, kameratredning. (I kraftstasjoner med lange adkomsttunneler er det nødvendig med røykdykkerutstyr for å drive selvredning/kameratredning)

 • Den fra kraftforsyningen som er ansvarlig ved anlegget når en ulykke inntreffer (innsatsleder) må kunne lede brannvern- og redningstjenesten inntil kompetent myndighet (politi eller brannvesen) kommer, og må derfor gis nødvendig opplæring som innsatsleder

 • Brannvernleder må gis nødvendig opplæring, se 3.3.7 Ansvarlig brannvernleder

 • Selskapene gir personell fra nødetater, som skal øve innsats ved kraftforsyningsanlegg, opplæring i de spesielle farer redningsarbeid i høyspenningsområder medfører (jf. Direktiv for øvelser m.m. ved kraftforsyningsanlegg NVE/PE 1993).

6.3 Øvelser

Det skal holdes brannøvelser for alt personell (jf. FOBTOT § 3-3).

For røykdykkere, som skal fungere som kjentmenn for brannvesen, anbefales det jevnlige øvelser, slik at dette personellet gis en reell mulighet til å lykkes dersom det blir nødvendig å utføre innsats i en brann. For å oppnå dette, anbefales det at røykdykkere gjennomfører minst en ”varm” og fire ”kalde” øvelser i året.

For å gjøre eksterne innsatsmannskaper kjent på objektet bør noen øvelser legges opp og gjennomføres i samarbeid med det lokale brannvesen, politi/lensmann og eventuelle andre aktører som kan gi støtte, f. eks. frivillige organisasjoner. Øvelsene bør gis en realistisk form, med utgangspunkt i brann- og rømningsplan, innsatsplaner og beredskapsplan. For hjelp til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser vises det til ”Øvelser for brannvesenet” , utgitt av DBE. Denne håndboken inneholder en rekke momenter det kan øves på. For øvrig bør det fokuseres på:

 • Gjennomgang av rømningsveier

 • Evakuering av personell

 • Bruk av slokke- og redningsutstyr

 • Samband mellom selskapets innsatsleder, mannskap og brannvesen

 • Førstehjelp ved brann-, el- og røykskader

 • Kjøring av ventilasjonsanlegg, test av nødventilasjon og utluftningsfunksjon

 • Opplyse om faremoment knyttet til utløsning av CO2

 • Opplyse om faremoment knyttet til slokkearbeid i fm. SF6 anlegg


  Innhold

  6.3 Øvelser

  6.3 Øvelser

  Det skal holdes brannøvelser for alt personell (jf. FOBTOT § 3-3).

  For røykdykkere, som skal fungere som kjentmenn for brannvesen, anbefales det jevnlige øvelser, slik at dette personellet gis en reell mulighet til å lykkes dersom det blir nødvendig å utføre innsats i en brann. For å oppnå dette, anbefales det at røykdykkere gjennomfører minst en ”varm” og fire ”kalde” øvelser i året.

  For å gjøre eksterne innsatsmannskaper kjent på objektet bør noen øvelser legges opp og gjennomføres i samarbeid med det lokale brannvesen, politi/lensmann og eventuelle andre aktører som kan gi støtte, f. eks. frivillige organisasjoner. Øvelsene bør gis en realistisk form, med utgangspunkt i brann- og rømningsplan, innsatsplaner og beredskapsplan. For hjelp til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser vises det til ”Øvelser for brannvesenet” , utgitt av DBE. Denne håndboken inneholder en rekke momenter det kan øves på. For øvrig bør det fokuseres på:

  • Gjennomgang av rømningsveier

  • Evakuering av personell

  • Bruk av slokke- og redningsutstyr

  • Samband mellom selskapets innsatsleder, mannskap og brannvesen

  • Førstehjelp ved brann-, el- og røykskader

  • Kjøring av ventilasjonsanlegg, test av nødventilasjon og utluftningsfunksjon

  • Opplyse om faremoment knyttet til utløsning av CO2

  • Opplyse om faremoment knyttet til slokkearbeid i fm. SF6 anlegg

   6.2 Opplæring

   6.2 Opplæring

   Ved alle kraftforsyningsanlegg i fjell og under dagen bør det finnes øremerket personell som skal fungere som kjentmenn til støtte for brannvesen ved innsats i anlegget. Det forutsettes at dette personellet har nødvendig røykdykkerkompetanse, det vises til publikasjonen ”Veileding for røykdykking og kjemikaliedykking”, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2003.

   Alle ansatte i kraftforsyningen skal gis opplæring i førstehjelp og brannvern (jf. FOBTOT § 3-3).

   Andre konsekvensreduserende tiltak kan være:

   • Personer som arbeider i kraftforsyningsanlegg i fjell eller under dagen gis i tillegg opplæring i bruk av fluktmasker/røykdykkerutstyr, slik at de kan drive selvredning, kameratredning. (I kraftstasjoner med lange adkomsttunneler er det nødvendig med røykdykkerutstyr for å drive selvredning/kameratredning)

   • Den fra kraftforsyningen som er ansvarlig ved anlegget når en ulykke inntreffer (innsatsleder) må kunne lede brannvern- og redningstjenesten inntil kompetent myndighet (politi eller brannvesen) kommer, og må derfor gis nødvendig opplæring som innsatsleder

   • Brannvernleder må gis nødvendig opplæring, se 3.3.7 Ansvarlig brannvernleder

   • Selskapene gir personell fra nødetater, som skal øve innsats ved kraftforsyningsanlegg, opplæring i de spesielle farer redningsarbeid i høyspenningsområder medfører (jf. Direktiv for øvelser m.m. ved kraftforsyningsanlegg NVE/PE 1993).

    6.1 Generelt

    6.1 Generelt

    Virksomheter med særlig risiko, herunder kraftforsyningen, må opprette en egen beredskap som er i stand til å ivareta de oppgaver som ikke kan forventes løst av det kommunale brannvesen, (jf. brann- og eksplosjonsvernlovens kap. 4).

    Evnen til å håndtere større ulykker og skader må være så god at konsekvensene blir minst mulig. Dette søkes blant annet oppnådd ved opplæring og øvelser av personellet.

    Realistiske øvelser vil øke personellets evne til å håndtere de oppgaver som kan oppstå i krisesituasjoner. Det er viktig at øvelsene gjentas regelmessig og at de bygger på erfaringer fra tidligere øvelser.

    Det er arbeidsgivers ansvar å etablere og dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personell i røykdykkertjeneste, noe som i stor grad er avhengig av hvilke rutiner som er innført for anskaffelse, bruk og vedlikehold av verneutstyr og slokkemateriell, organisering av innsatsene og systematisk gjennomføring av opplæring og øvelser.

    Innsats og redning ved brann i kraftforsyningsanlegg, særlig anlegg i fjell og under dagen, betinger spesiell røykdykkerinnsats. Dette er en tjeneste mindre brannvesen ofte har liten erfaring med, og som krever en høy beredskap hos kraftselskapet.