Transport av farlig gods

Farlig gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander, som har slike egenskaper at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.


  • arrowMer om transport av farlig gods

Transport av farlig gods på vei og jernbane (landtransport) forvaltes av DSB, gjennom forskift 1.april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods.

Hovedformålet med landtransportforskriften er å forebygge uhell og uønskede tilsiktede hendelser ved transport av farlig gods.  Forskriften stiller generelle sikkerhetskrav som må ivaretas for enhver transport av farlig gods.  Disse bestemmelsene utdypes gjennom vedleggene til landtransportforskriften som er ADR og RID. Her stilles det krav til enhver aktør i transportkjeden, slik som den som klassifiserer, pakker, laster, losser, sender, mottar for transport eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods.  Det stilles også detaljerte krav til det ustyret som skal benyttes for gjennomføring av de ulike transportene og til jevnlig kontroll av utstyret.  

ADR - avtalen er en mellomstatlig avtale, som angir bindende regler for hvordan veitransport av farlig gods skal foregå for de statene som har undertegnet avtalen, mens RID er det internasjonale reglementet for internasjonal transport av farlig gods på jernbane. Dette reglementet er en del av en europeisk avtale om internasjonal jernbanetransport generelt.

ADR og RID gjelder i utgangspunktet kun for den internasjonale transporten mellom landene. Som en følge av EØS-avtalen og forpliktelser til å implementere EUs direktiver for transport av farlig gods ble det internasjonale regelverket fra 1. januar 1997 også gjort gjeldende for innenlands transport i Norge

FNs ekspertkomité har utarbeidet kriterier, som ligger til grunn for klassifiseringen av farlig gods, og delt kjemikaliene inn i 13 forskjellige fareklasser. Hver klasse har sin fareseddel, som skal synliggjøre farene ved kjemikaliet.

Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander
Klasse 2 gasser
Klasse 3 brannfarlige væsker
Klasse 4.1  brannfarlige faste stoffer
Klasse 4.2 selvantennende stoffer
Klasse 4.3 stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann
Klasse 5.1 oksiderende stoffer
Klasse 5.2 organiske peroksider
Klasse 6.1 giftige stoffer
Klasse 6.2 infeksjonsfremmende stoffer
Klasse 7 radioaktivt materiale
Klasse 8 etsende stoffer
Klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander

I hver klasse er det utarbeidet en vareliste over kjemikalier som faller inn under de gitte kriterier. Stoffer som ikke finnes på varelistene klassifiseres ut fra kriteriene.

Aktuelt fagstoff

DSB foreslår endringer i landtransportforskriften
Publisert 06.11.2015

DSB foreslår endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods...

Skriftlige instruksjoner i henhold til ADR er endret
Publisert 27.02.2015

I ADR 2015 er det foretatt noen små endringer i den internasjonale malen for de skriftlige...

Kurs for kontroll av IBC (mellomstore bulkcontainere) til farlig gods
Publisert 21.08.2014

Det er ledige plasser på NET sitt kurs for kontrollører av IBC som avholdes nå i september.

FN - internasjonale krav
Publisert 06.12.2011

I FN diskuteres og vedtas bestemmelser for transport av farlig gods som er felles for alle...

Liste over sikkerhetsrådgivere
Publisert 20.02.2013

Lover og forskrifter

Landtransport av farlig gods

Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og...

Transportabelt trykkutstyr

Forskriften skal sikre liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til transportbeholdere...